Tin mới nhất
Trang chủ / Nhật ký lớp S2A 1101 / Nhật kí lớp S2A 1101 buổi 8

Nhật kí lớp S2A 1101 buổi 8

Nhu1eadt ku00ed S2A buu1ed5i 8u00a0~Ms Lan Laney
nClass book: Page 20, 21
nHomework: Chu00e9p mu1ed7i tu1eeb mu1edbi 2 du00f2ng, Workbook (20, 21), Grammar (16, 17)

n

n

n

Cu00e1c bu1ea1n lu1edbp S2A vu1eeba u0111u01b0u1ee3c cu00f9ng cu00f4 biu1ebft thu00eam mu1ed9t su1ed1 hou1ea1t u0111u1ed9ng chu00fang mu00ecnh thu01b0u1eddng lu00e0m trong thu1eddi gian ru1ea3nh ru1ed7i. Ai cu0169ng ru1ea5t thu00edch thu00fa khi biu1ebft thu00eam nhu1eefng tu1eeb mu1edbi thuu1ed9c chu1ee7 u0111u1ec1 nu00e0y vu00e0 cu00e1c con ru1ea5t tu00edch cu1ef1c tham gia vu00e0o cu00e1c tru00f2 chu01a1i do cu00f4 tu1ed5 chu1ee9c nhu1eb1m giu00fap cu00e1c con ghi nhu1edb tu1eeb vu1ef1ng nhanh hu01a1n! Ngou00e0i ra cu00e1c con cu00f2n u0111u01b0u1ee3c hu1ecdc thu00eam cu1ea5u tru00fac cu00e2u nu00f3i vu1ec1 khu1ea3 nu0103ng nhu01b0 I can…. h<span class=

ntryvigfx how to pills big penis get male enhancement where to buy pills natural penis best have

Tuyển sinh đại học 2017